Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Hoàn thiện quy định kinh tế-xã hội trong Hiến pháp

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý, Viện Nghiên cứu lập pháp và Chương trình phát triển liên hiệp quốc kết hợp tổ chức tọa đàm góp ý hoàn thiện các quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về kinh tế-tầng lớp.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ trì Tọa đàm, Phó chủ toạ Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là công việc lớn, liên quan của Đảng, quốc gia và của cả dân tộc. Việc sửa đổi Hiến pháp phải đáp ứng được đề nghị phát triển của sơn hà, vì ích lợi của quần chúng. #. Tại cuộc tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tụ tập góp ý vào những nội dung lớn trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp về mô hình kinh tế, chế độ sở hữu...
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo) quy định: Nước Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động, hăng hái hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đương đại hóa sơn hà; phát triển kinh tế phối hợp chém, hài hòa với phát triển văn hóa, thực hành tiến bộ và công bằng tầng lớp, bảo vệ môi trường.
Dự thảo khẳng định, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng tầng lớp chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan yếu của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, cộng tác, đồng đẳng và cạnh tranh theo luật pháp.
Về vai trò của quốc gia đối với nền kinh tế, Dự thảo nêu rõ: quốc gia xây dựng và hoàn thiện thiết chế kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường; thực hành sự cắt cử, phân cấp quản lý quốc gia giữa các ngành, các cấp, xúc tiến kết liên kinh tế vùng, đảm bảo phát triển hợp lý, hài hòa giữa các vùng, địa phương và tính hợp nhất của nền kinh tế quốc dân.
quan điểm của các chuyên gia cho rằng các nội dung về chế kinh độ tế, chế độ sở hữu trong Dự thảo đã có những sửa đổi, bổ sung rất căn bản và đúng hướng, hạp với lý luận và thực tại. Đặc biệt, việc Dự thảo không nêu cụ thể tên và vai trò của các thành phần kinh tế được các chuyên gia ghi nhận là một trong trong đổi thay rất quan yếu trong sửa đổi Hiến pháp lần này. Những sửa đổi này sẽ góp phần đảm bảo các thành phần kinh tế được đối đồng đẳng trên mọi mặt.
Tuy nhiên, một số quan điểm cũng cho rằng, quy định về thành phần kinh tế như Dự thảo là chưa cụ thể. Khái niệm thành phần kinh tế mới chỉ được nhắc đến một cách qua quýt tại Điều 54 và tuốt Dự thảo không có quy định nào khác dẫn chiếu đến khái niệm này. Để đảm bảo tính đại quát và tính dự báo cao đối với các khuynh hướng phát triển kinh tế, các quan điểm này yêu cầu cân nhắc việc dùng khái niệm thành phần kinh tế trong Dự thảo.
Bên cạnh đó, cần cân nhắc bổ sung làm rõ nội hàm chế độ sở hữu toàn dân để làm rõ chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, chủ thể quản lý quốc gia của quốc gia; làm rõ các cấp chính quyền với việc ghi nhận sở hữu của chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương, từng bước làm rõ chủ sở hữu toàn dân.
Một số quan điểm cũng yêu cầu cần xác định rõ hơn vai trò điều tiết của quốc gia theo hướng coi trọng các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường, coi đó là đề nghị tự điều tiết của nền kinh tế. quốc gia chỉ can thiệp nhằm điều tiết, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, phúc lợi tầng lớp, cân đối giữa phát triển và bảo vệ môi trường, tần tiện nguồn tài nguyên tự nhiên./.
Quỳnh Hoa (TTXVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét