Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Các bài liên quan:

phá dỡ công trình

chuyen pha do cong trinh

Tin xã hội

 

Ngày 12/3, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự Hội nghị đại biểu Hội đồng quần chúng. # tỉnh Ninh Bình đóng góp quan điểm dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng khẳng định: Việc tổ chức lấy quan điểm đóng góp của quần chúng. # vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan yếu, diễn tả bản tính dân chủ, tiến bộ của quốc gia ta, chế độ ta trong thời kỳ mới; nên chi, cần tụ tập chỉ đạo tổ chức lấy quan điểm sâu rộng trong các từng lớp quần chúng. # nhằm phát huy cao độ trí óc của toàn dân dự vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bản Hiến pháp thật sự là của quần chúng. #, góp phần vào việc xây dựng quốc gia Việt Nam pháp quyền tầng lớp chủ nghĩa của quần chúng. #, do quần chúng. # và vì quần chúng. #.

 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải dựa trên kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; Cương lĩnh xây dựng giang san trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa tầng lớp (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng; kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 còn hạp; song song sửa đổi, bổ sung những vấn đề đã rõ, được thực tại chứng minh là đúng, đã có đủ cơ sở, có sự hợp nhất cao, hạp với tình hình mới và những nội dung đã được quyết nghị Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc khai triển thực hành chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung căn bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định.

Để đảm bảo việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt được các đề nghị đề ra, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, chỉ dẫn, tạo điều kiện để quần chúng. # dự đóng góp quan điểm vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; trong đó, cần xác định rõ bản tính của quốc gia ta là quốc gia của quần chúng. #, do quần chúng. # và vì quần chúng. #, khẳng định vai trò lãnh đạo quốc gia và tầng lớp của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét