Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Khẳng định vai trò, vị trí của Đảng

Ngày 26-3, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, tổng hợp cho thấy tất cả ý kiến đều cho rằng Điều 4 là phù hợp và đề nghị bổ sung, xác định theo hướng Đảng lãnh đạo dân chủ, công khai, minh bạch. Việc quy định nội dung Điều 4 là hợp lý. Theo ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thì đa số các ý kiến tán thành với nội dung của Điều 4 như đã thể hiện trong Dự thảo, vì đã thể hiện được một cách súc tích, rõ ràng và sát với nội dung đã nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011. Ông Thông nhấn mạnh rằng, trong lần Dự thảo sửa đổi này, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Đảng, Dự thảo Hiến pháp đã bổ sung một số nội dung mới về việc "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Quy định này là phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước tình hình mới.
 
Về Chương 4 Bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho biết chương này có hai điểm quan trọng: Thứ nhất, khẳng định, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; Thứ hai, khẳng định, lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng. Còn theo ông Lê Minh Thông, việc tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang là một vấn đề cần thiết để khẳng định tính chất, vai trò to lớn của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. "Việc lực lượng vũ trang trung thành với Đảng, với nhân dân là thống nhất với nhau”-ông Thông nhấn mạnh.
 
Giao lưu trực tuyến còn ghi nhận nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề trưng cầu dân ý.
H.Vũ

Các bài liên quan:

thu mua nhom phe lieu

Tin xã hội

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét