Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên mẫu mực về phẩm chất và năng lực (*)

thực hành kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2013, được sự đồng ý của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, bữa nay, Tổng cục Chính trị tổ chức mở màn lớp tập huấn chính ủy sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự (CHQS), bộ chỉ huy quân nhân biên phòng (BĐBP) tỉnh, tỉnh thành và tương đương trong toàn quân năm 2013. Đây là lớp tập huấn chuyên ngành CTĐ, CTCT kể từ khi khai triển thực hành quyết nghị số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp kiến hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hành chế độ một người chỉ huy gắn với thực hành chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội quần chúng Việt Nam.

 

Tiến hành CTĐ, CTCT xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là vấn đề có tính nguyên tắc, là bài học có tính lịch sử trong quá trình xây dựng, tranh đấu và trưởng thành của quân đội ta. Đây là nghĩa vụ của mọi cấp, mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên, viên chức, chiến sĩ, nòng cốt là cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, trong đó đội ngũ chính ủy, chính trị viên giữ vai trò hết sức quan trọng.

Những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX), Nghị quyết 513 NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), đội ngũ chính ủy, chính trị viên nói chung, chính ủy sư đoàn, bộ CHQS, bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đô thị và tương đương nói riêng đã được quan tâm chăm lo xây dựng và có bước trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng giang sơn trong tình hình mới.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Trọng Hải

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ giang sơn, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở có bước phát triển mới, cao hơn thì trách nhiệm, năng lực hoạt động CTĐ, CTCT của đội ngũ chính ủy, chính trị viên nói chung còn có những hạn chế, bất cập; chưa bắt kịp sự vận động, phát triển của tình hình nhiệm vụ; việc chỉ đạo, tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT có nơi, có lúc, có nội dung chưa thống nhất; chất lượng, hiệu quả chưa thật đồng đều, vững chắc.

khởi hành từ tình hình trên, TCCT tổ chức lớp tập huấn cho chính ủy cấp sư đoàn, bộ CHQS, bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đô thị và tương đương nhằm cập nhật những nội dung mới, thống nhất một số vấn đề còn khác nhau, kể cả các nội dung CTĐ, CTCT trong công tác tham mưu, hậu cần, kỹ thuật. chuẩn y đó làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động thực tiễn ở đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong quá trình chuẩn bị tập huấn, Bộ Quốc phòng và TCCT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị nghiên cứu, lựa chọn, biên soạn 15 chuyên đề trên 5 nhóm nội dung chính yếu để giới thiệu với lớp tập huấn. Đây là những nội dung rất cơ bản, cập nhật những vấn đề mới và đề ra các nội dung, giải pháp giải quyết một số vướng mắc do thực tiễn đặt ra, nhằm phục vụ thiết thực công tác tác lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành CTĐ, CTCT ở cấp sư đoàn, bộ CHQS, bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đô thị và tương đương.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình lớp tập huấn, cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, các quy định và sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp tập huấn; tổ chức tốt việc bàn bạc, bàn bạc, rút kinh nghiệm; Chủ động bàn bạc, bàn bạc, làm rõ và đề xuất được những giải pháp hợp góp phần tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, thống nhất được nhận thức và hành động... vận dụng vào thực tiễn, rút ra những vấn đề được và chưa được cần khắc phục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao; Đi sâu vào những vấn đề chính như: Những nội dung CTĐ, CTCT và đối tượng cần tập kết, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đề xuất phương pháp bồi dưỡng cán bộ; Kiến nghị nội dung đào tạo tại các học viện, nhà trường và các nội dung chỉ đạo của TCCT cho sát với thực tiễn tại đơn vị.

(Trích phát biểu Khai mạc của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị)

--------------------------------
(*) Đầu đề của BáoQuân đội nhân dân

Các bài liên quan:

phá dỡ công trình

chuyen pha do cong trinh

Tin xã hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét