Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992

Ngày 8/1/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

-Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo
sửa đổi Hiến pháp.

 

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh... và các thành viên các tỉnh thành trong cả nước.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến người dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, liên quan không chỉ tới mọi công dân Việt Nam mà còn với tất cả người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
Việc làm này nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của người dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, việc lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân với các vấn đề quốc gia đại sự, tạo điều kiện cho người dân thể hiện quan điểm, chính kiến.
Xác định 9 nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp 1992
Trình bày báo cáo về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Hội nghị, ông Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho biết, quan điểm sửa đổi Hiến pháp lần này là phải dựa trên cơ sở tổng kết sâu sắc việc thi hành Hiến pháp 1992 và các đạo luật có liên quan.
Căn cứ vào định hướng nội dung của cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng, kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp. Sửa đổi bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, những vấn đề đã rõ được thực tiễn chứng minh là đúng có đủ cơ sở nhận được sự thống nhất cao và phù hợp với tình hình mới đã được văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 xác định.
Trên cơ sở các yêu cầu và quan điểm sửa đổi nêu trên, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã xác định 9 nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992:
Thứ nhất, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Thứ hai, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
Thứ ba, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Thứ tư, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thứ năm, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
Thứ sáu, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ bảy, sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thứ tám, sửa đổi Hiến pháp để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế; tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới.
Thứ chín, sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.
Cụ thể hóa chín nội dung cơ bản nêu trên, Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 126 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Hiến pháp giảm 1 chương, 21 điều, 18 điều giữ nguyên, 95 điều sửa đổi và bổ sung 13 điều mới.
Lấy ý kiến tất cả các tầng lớp nhân dân
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho biết, sẽ tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
Các cơ quan, tổ chức tham gia ý kiến vào toàn bộ nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến về những nội dung có liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.
Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện thông qua các hình thức: góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh Ủy viên Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là việc làm thể hiện sự thấm nhuần và thực hiện bài học sâu sắc về đổi mới phải dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sáng tạo...
Tại Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông cần khẩn trương triển khai kế hoạch truyên truyền, động viên nhân dân tập trung đóng góp ý kiến theo đúng thời gian.
Việc lấy ý kiến nhân dân sẽ được tổ chức trong thời gian ba tháng, bắt đầu từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.
Dự kiến vào khoảng cuối tháng 4, ban biên tập sẽ trình dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến và dự kiến những vấn đề cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để trình Ủy ban dự thảo xem xét, quyết định.

 


Bùi Ngà


Nguồn: www6.vnmedia.vn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét