Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Hà Nội yêu cầu giảm số lượng các cuộc họp

 UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị về việc thực hiện “Năm Kỉ cương hành chính 2013”.

Hà Nội xác định năm 2013 là “Năm Kỉ cương hành chính”.

Đáng chú ý trong Chỉ thị là Hà Nội yêu cầu giảm số lượng các cuộc họp, tổ chức lồng ghép nhiều nội dung trong cùng một cuộc họp có cùng thành phần dự họp; tăng cường họp giao ban bằng hình thức trực tuyến. Nội dung, thành phần và thời gian của các cuộc họp phải được thông báo trước 5 ngày (trừ trường hợp đặc biệt); tài liệu họp phải được gửi trước qua đường thư điện tử đến các thành phần dự họp trước ngày họp ít nhất 3 ngày và không gửi lại tài liệu này tại cuộc họp.

Mục tiêu của “Năm Kỉ cương hành chính 2013” là nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp, xử lí nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Tăng cường phân cấp trong quản lí đô thị và kinh tế xã hội theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ trách nhiệm.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ thị giám đốc các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai “Năm Kỉ cương hành chính 2013” tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ngoài ra, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, bộ phận, từng cán bộ công chức, viên chức; đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo. Mỗi công việc có một bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả thực hiện.

Người đứng đầu các ban, ngành và chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phải có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Chỉ thị với UBND thành phố trước ngày 20 hàng tháng.

L.Bằng


Nguồn: www.baohaiquan.vn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét